Privacybeleid

Privacyverklaring van Cadans Mediation (in persona: mediator  Jessica Evers)

 

Dit is de privacyverklaring van Cadans Mediation (in persona: mediator Jessica Evers), gevestigd aan de Lageweg 13, 9472 TD Zuidlaren (hierna: ‘de mediator’ of ‘ik' ). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten en andere personen die deze website bezoeken of contact hebben met de mediator.

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met de mediator opnemen via telefoon: 06-25214552.

Cadans Mediation is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Cadans Mediation?

 

Mediationdossier 

Indien u een opdracht aan de Cadans Mediation verstrekt, worden persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de mediator verstrekken verwerkt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. 

 

Facturering

Indien u een opdracht aan Cadans Mediation verstrekt, worden ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht verwerkt. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. 

 

Contact

Indien u contact met Cadans Mediation opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan mij verstrekt en de reden waarom u contact met Cadans Mediation zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft). 

 

 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Cadans Mediation persoonsgegevens?

 

Mediationdossier

De mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraag ik u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de mediator, omdat de mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. 

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

 

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruik ik om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met Cadans Mediation sluit uit te voeren. 

Hoe lang bewaart Cadans Mediation uw persoonsgegevens?

 

Mediationdossier

Cadans Mediation bewaart het mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende drie jaar.

 

Administratie

Cadans Mediation bewaart de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. 

 

Overige contactgegevens

Overige contactgegevens worden gedurende één jaar na het laatste contact bewaart, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

 

 

Met wie deelt Cadans Mediation uw gegevens?

 

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door een ICT provider.

 

Cadans Mediation verstrekt uw gegevens verder niet aan derden.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

 

Cadans Mediation heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. 

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan. 

  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. 

 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

 

 

 

Versie november 2019