Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Jessica Evers is eigenaar van Cadans Mediation en opgeleid tot (MfN register) mediator. 

Leveringsvoorwaarden 

Leveringsvoorwaarden Cadans Mediation, KvK-nr:  66723620

Rol partijen en mediator
De partijen en de mediator zullen zich inspannen om (nader te benoemen) kwestie tussen de partijen op te lossen door mediation. De partijen verstrekken en de mediator accepteert de opdracht om het communicatie- en onderhandelingsproces te begeleiden. De mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gevonden oplossing. De partijen en de mediator verbinden zich jegens elkaar tot afspraken die gemaakt worden in een mediation overeenkomst, voorafgaand aan de mediation.

Vrijwilligheid
De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der partijen en de mediator vrij om de mediation op elk gewenst moment te beëindigen. Beëindiging kan uitsluitend door een schrijven (brief of e-mail) gericht aan de mediator en de andere partij(en). Dit schrijven kan worden toegelicht tijdens een gezamenlijke (slot)bijeenkomst met de mediator. Het beëindigen van de mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de partijen onverlet.

Vertrouwelijkheid/Geheimhouding
De mediator en de partijen verplichten zich zonder enig voorbehoud tot geheimhouding van datgene er besproken wordt tijdens de mediation.

Vertegenwoordiging
De persoon die de mediation overeenkomst tekent zal zelf bij de bijeenkomsten aanwezig zijn. Vertegenwoordiging is niet mogelijk.

Honoraria en kosten
Het honorarium voor de werkzaamheden van de mediator bedraagt 70 euro per persoon per gesprek (dit is inclusief btw van 21%). Een gesprek duurt een uur tot anderhalf uur. Verder komen voor rekening van de partijen alle overige directe en indirecte kosten van de mediation; zoals eventuele huur gespreksruimte (anders dan praktijkruimte in De Groeve), honoraria en kosten van eventuele bij de mediation door de mediator betrokken derden. De partijen dragen daarnaast ieder de eigen kosten. De mediator zal factureren na elk gesprek. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

Afzeggen afspraak
Verzetten of afzeggen van een afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren aangekondigd te worden.  Wanneer hier niet aan voldaan wordt dan zal de gereserveerde tijd per persoon in rekening gebracht worden.